Åhr 1776 den 19 november

Blef til ödmiukaste följe af Säfwedals Härads wällof. Ting Rätts affärdade utslag och Befallning under d 19 October nästvekne uppå Stads Soldaten för Slamby Rote No 19 Jonas Quists' giorda, begäran, samt therefter genom Nämdemännen utj Landvetters Socken skedd tidig Kundgivwelse utaf underteknad behörig Utsyning förrättad; Jnerwaro så wäl af ofwannemde, Stads Soldat, som och af Rotelaget Pär Eriksson och Anders Abrahamsson å Slamby, samt Jon Heljesson och Olof Olofsson å Backa. Af nästgränsande grannar woro inga tilstädes, ehuru the om Terminen til wärckställigheten fåt tidig kundskap; men, som det ej kunde förorsaka något dröjsmål med utsyrningen, så fort fors ther med, som följer.

Efter utvisande af Rotelaget, utsyntes till Soldate Stom Platsen Backa Led kallad, som til en dehl är belägen innom Backa inägor och åter en dehl utom förenemda inägor eller så krono allmänningen Hwilken skildes så ifrån Utmarken som inägorna, sålunda at föryt nedsattes en sten i wäster wed Bärgget Gamla Klef kallad, som wisar i norr til Södöstra Hörnet af Landvetters Prästegårds Hästhaga Hägnad, som sedan följes widare i norr til åen, sedan följes åen österut 104 ahlnar ther en sten nedsattes, som wisar rätt Söderut til Backas färdeswäg, ther åter en sten nedsattes, emellan Hvilken sten och förut beskrefna Hägnads Hörnet af Hästhagen är 79 ahln, åter ifrån sist beskrefna sten och södost ut upför liden så utmarcken til Bärgget ther jämväl en sten sattes, och ifrån then stenen wästerut till föryt nedsatta och beskrefna stenen är 184 ahlnar.

Jordmånen består utom inhägnaden af stenig Sandmylla samt med större och smerre stenar behäftat; Och åter igen innom inhägnaden är af samma jord art samt til en dehl upskiörd åker och upodlad äng.

Sist tilsades samtelige Rotehållarne, at til undwikande af en skyndesam utmätning af Kåstnaden, så sorgfälligt sättia Detta Soldate Torp utj lagligit stånd til hägnad, Byggnad och upodlande, at Det genom Ordentlig Husesyn wed September månads slut nästa år 1777 kan Stads Soldaten til beboende inrymmas; Hwiket alt utj ödmiukhet underställes wällof. Härads Rättens Ytterligare pröfning och fastställande. År och Dag, som ofwan står.

I Lundborg                                           A Nyman

Swen Helgesson                                Pär Olofsson

i Snåkered                                          i Buarås

Aår 1777 d.28 Februarii, wid Säfwedals Härads laga Winter ting på Landvetter, är föregående Syne förrättning hos Härads Rätten ingifwen, upläst och pröfwad wara enlig med Lag och Kneckte Contract af d.16 Decemb. 1685 samt i anseende så thertill, som at ei någon therwid haft at påminna, af Härads Rätten gillad och faststäld till efterrättelse såwäl för Rothållarne, hwilkas åliggande är at till torpställets i stånd sättjande till hus och ägor innom förelagde tiden fullgiöra hwad föreskrifwit är, som och Stads Soldaten, at thet efter tillträdet wid magt hålla.

           Ut Supra

           På Härads Rättens Wägnar

                   Carl Gust Brusewitz