Utdrag af domboken hållen wid Säfwedals Härads Laga Höste Ting på Landtwetter den 27 October 1779.

 N: 92

 Ifölje af Ting Rättens wid nästhåldne Sommar Ting tagne beslut uppå Öfwer Inspectorens Högädle Herr Jonas Norns så gjorde ansökning, at til upodling och träds plantering, få inhägna ett litet stycke ljung bewugen mark under berget mitt för Torpet Håltebaken afgifwa thertil förordnade Besigtning män theraf skrifteliga berättelse, så Gjorde

 År 1779 den 10 September sammanträdda til ödmjukste följa af Säfwedals Härads wällofl. Ting Rätts utfärdade Resolution under den 12 Junii detta år, uppå Öfwer Inspectorens Högädle Herr Jonas Norns skrifteliga ansökning, unterteknade Götheborgs Stads Betjents och nämdemän, at å nyo förrätta Besigtning och Beskrifning på platsen Håltebacken kallad, som åboer och jordägare af skatte Hemmanen Slamby och Bårhult, genom Besigtning förrättad den 4? Junii 1771 och therefter utwärkad domstolens uplåtelse Resolution den 13 uti samma månad, fådt tilstånd til upodling af Stadens donerade krono allmänning inhägna, men wälbemälte Herr Öfwer Inspektor nu äfwen i anseende til upgifna skjäl söker genom ny Besigtning och domstolens pröfning och ytterligare tilstånd, få inhägna til upodling och trädplantering, under sitt föra detta upbyggda, och utan ringaste ägor anlagda Torpställe Håltabacken med hwilken Besigtning och Beskrifning fortford och afslutades i när, och öfwerwaro så wäl af Sökanden Herr Öfwer Inspektoren Norn, som förra innehafwarna af denna plats, Pehr Eriksson och Pigan Hanna Andersdotter, genom sin Fader Anders Abrahamsson i Slamby, tilika med Lars Börgesson och Nils Jonsson i Bårhult, på sätt som följer:

 Efter skjedt sammanträde på Allmännigs platsen uplästes för Slamby och Bårhult åboer icke allenast wällofl. domstolens utfärdade Resolution och Herr Öfwer Inspectorens skrifteliga ansökning in originall, utan och efter mer åberopade Resolutions föreskift tillefwererades then therutaf en bewittnad Afskrift, til sin efterrättelse uti thetta ärende.

 Therefter yrkade Herr Öfwer Inspectoren Besigtningens fortgång uppå then grund som sielfwa ansökningen innehåller, at förra innehafwarna redan (lärer), förlorat sin ägande rättighet til denna plats igenom efterlåtandet under åtta års tid, så wäl med inhägnandet, som ringaste teken til byggnad eller odling, och utwisar tilika sielfwa läget samt rymden af thet begärdta odling stället.

 Åboer uppå Slamby och Bårhult åberopade sig til förswar och styrko sin undfångne uplåtelse Resolution, samt at underlåtandet uti deras hägnads och upodling skyldigheter, under then framfarne tiden här flutit genom the förra åboernas dödeliga aflidande uti Bårhult, samt således (akommen) meddellöshet och brist af folk.

 Sedan nu sihstnämnde åboer blifwit, på sätt förut är anfördt, underrättade och wiste huru ganska liten del Herr Öfwer Inspectoren til sitt torpställes understöd, genom denna ansökning åstundade, begaf de sig genast ifrån sina förra påståender, och samma uti alt bewiljande. Dock med the uttryckeligaste förbehåld 1o. At genom inhägnandet som kommer at skje, thet wanliga wattnet för deras kreatur uti sjön grön på intet sätt må blifwa hindrad och 2o. At landswägen utan hägnad twert öfwer med grinnars upsättande blifwer lemnad öppen för theras kreaturs fria frangång från allmänning marken til wattnet wid sjön och äfwen widare upför Stibergliden til deras hemman samt 3o. Thet the hädanefter måge blifwa orubbade wid sin öfriga del af then them til sine hemman efter meråberopade Besigtning och uplåtelse Resolution undfångna intåkt och upodlings mark.

 Emot föregående förbehåll gjordes af Herr Öfwersinspectoren ingen swårighet eller erinran, utan them bewiljade, med försäkran, at then Backen som är i öster intil Håltabäcken, skall til kreaturens samfändta nytta blifwa qwarlemnad utan hägnaden; f följa hwaraf och med stöd af å ymse sidor anförda bexgxfwande, blifwer skillnaden emellan Slambys och Bårhults åboers öfriga til intäkt bewiljade mark och then nu af samma til Herr Öfwer Inspectorens torpställes Håltebäcken afstådde del, sålunda, at then på norra sidan om landswägen, tager sin begynnelse wid Härads märket emellan Askims och Säfwedals Häraden i Berget och uthuggna åretalet 1712, samt följer stigeberget efter öster ut til Håltebäcken, som sedan följes söder ut til landswägen efter hwilken hägnaden uprättas wäster ut på norra sidan om wägen til första märket igen wid slutet af (Askimbs) Härads utmark. På södra sidan om landswägen, tager skillnaden sin begynnelse wid wägen och följer Håltebäcken söder ut til sjön grön, som sedan följes wäster ut til en sten, som nedsattes wid sjön, hwilken afskjär längden och äfwen wisar norr ut til en wid landswägen nedsatt sten, ifrån samma skillnaden går öster ut på södra sidan af landswägen och förbi byggningen til första märket wid Holtebäcken igen.

 Thenna innom föreskrifna skiljomärken belägna plats består af mager sandjord och bebunden med många så större som smärre stenar, samt utan ringaste slogswägt.

 Och hwad hägnaden beträffar, så yttrade sig Herr Öfwer Inspectoren at then wilja låta uprätta af tjenlig sten samt innom twenne år platsen bringa genom oumgångelig odling uti någorlunda brukeligit och lönande stånd.

 Hwilket alt underställes wällofl Härads Rätten til ytterligare pröfning och fastställande til framdeles säkerhet, å ymse tiden.

           År och dag, som ofwan skrifwit står.

           J Lundborg                     And Nyman

          Sven Helgesson              S Fallerstedt
i Snåkered.

 Och som åboerne i Slamby och Bårhult begifwit sig från rättighet til then i fråga warande utmarks del, som the för ment sig äga ifölje af Ting Rättens den 13 Junii 1771 gifna utslag, så finner Härads Rätten skäligt, at tillåta Herr Öfwer Inspectoren Norn, at nämnde til then rymd, som Besigtning männen utstakat och här förut anfördt finnes intaga, upodla och frugtbar gjöra; dock at sådant blifwer wärkstäldt innom then af Herr Öfwer Inspectoren wid Besigtningen utsatte tid af twenne år härefter.

 

          År och dag som förut skrifwit står.

          På Härads Rättens wägnar

                   Carl Gust Brusewitz