No 30         N13            8 Sch Bts med 50.P.C.T.                   26 feb 1780

 Jag Carl Gustav Brusewitz Rådman uti Kongl. Siö‑ och Stapel Staden Götheborg samt Vice Häradshöfding gjör vitterligit: at år efter vår Frälsares Nåderika födelse Ett Tusende Sju Hundrade och på thet åttatjonde, then Tjugusjette dag uti Februarii månad, då jag laga vinter Ting förrättade med menigheten af Säfvedals Härad på Landtvetter, anhöll hos mig uti sittjande Rätt Pigan Hanna Andersdotter om Fastebref uppå ett åttondedels mantal uti thette hemmanet Slamby gård i Häradet och Landtvetters socken belägit, hvilket hon visat sig på thet sätt hafva åtkommit, at hennes Broder Handelsmannen Herr Anders Landin samma åttondedel för en öfverens kommen och tilfullo betald samt qvitterad kjöpeskilling Trj hundrade dahal. samt eller Femtjo Riksdahl Specie til henne försålt, enligt hennes then 10 Junii 1778 utgifna och af Herrar O. Kihlbaum samt M. Lundborg bevittnade kjöpebref. Uppå hvilken ägendom sedan kjöparen, med then samma vid trenne laga Ting, then 11 Junii och 14 October 1778 samt d 24 Februari 1779, lagfarit, och nu therå klanderligt laga stånd kommit, Härads Rätten skjäligt pröfvade, at iförmåga af I och IV Cap: Jbl. fasta bevilja, samt således henne Pigan Hanna Andersdotter och hennes tilkommande barn, förbemälde åttondedels mantal uti thette Hemmanet Slamby tilägna, at för sig, Barn och arfvingar äga, nyttja och behålla, uti hus, jord, åker och äng, skog och mark, fiske och fiskerätt, qvarn och qvarnställe, Torp och Torpställe, intet undantagande, af alt hvad thertil ny lyder och ligger, eller hädanefter lagligen tilvinnas kan.

Desse gode män sutto med mig i Rätten och äro härtil faste vittnen neml.

                                       Jon Mattsson i Salmered,

                                      Hans Hansson i Ugglum,

                                      Anders Jonsson i Kallebäck,

                                      Pehr Olsson i Buarås,

                                      Sven Helgesson i Snåkered,

                                      Carl Ericsson i Härryda,

                                      Lars Olsson i Krogslätt,

                                      Samuel Fallerstedt i Bärtered,

                                      Bengt Andersson i Rya och

                                      Sven Wetterström i Kallebäck.

Til yttermera visso hafver jag thetta med egen hand underskrifvit, och med mitt samt Häradets Sigills undersättjande bekräftadt. År och dag, som förut.

           På Härads Rättens vägnar.

                    Carl Gust. Brucewitz