No 29   N13     16.S.C.H       BTS MED 50.P.C.T.      26 Oct 1779

Jag Carl Gustav Brusewitz Rådman uti Kongl. Sjö och Stapel Staden Götheborg samt Vice Häradshöfding giör vitterligit: at år efter wår Frälsares Jesu christi Nåderrika födelse Ett tusende sju hundrade och på det sjuttyonde nyonde, den tjugusjette dag uti October månad, då jag tilfölje af Kongl. Mayts och Riksens Höglofl. Götha Hofrätts förordnande, laga Höste Ting förrättade med menigheten af Säfwedals Härad på wanliga Tingstället Landtvetters Gästgifware gård, Begärade hos mig uti sittjande Rätt Pigan Hanna Anders Dotter, thet för henne Fasta och Skjötebref måtte beviljas uppå Ett Fierdedels Skatte Hemmanet Slamby, i thetta Härad och Landtvetters Socken belägit, hwartil hon bewisat sin ägande rätt thermed, at hon af Handelsmannen i Götheborg Herr Anders Landin, såsom förmyndare för hennes afledne Broders Hugo Anderssons i Kärsgården omyndige Barn, enligt kjöpe afhandlingen af den 26 Februarii 1778, bewittnad af Stads Befallnigsmannen Herr Jonas Lundborg och Hejderidaren Isaac Grönbohm, sig tilhandlat Ett åttondedels mantal uti förutnämde Hemman För Femtyo Riksdahl. Specie, til hwilket kjöp Häradsrätten på sådan grund bifall lemna, at nemligen the omyndige på thenna åttondedelen ej befinnas kunna, wara besuttne, samt at kjöpesumman genom förräntande gifwer mer afkastning och förmån för the omyndige, ifölje hwaraf och the omyndigas närmaste fränder Trägårdsmästaren Anders Abrahamsson och Hustru Börta Svensdotter i Slamby härtil skifteligen i wittens närvaro gifwit sitt samtycke. Til thenna således kjöpta Hemmansdel kommer äfwen Ett åttondedels mantal i samma Hemman, som bemälte Piga, såsom thess förut förwärfda ägendom, jemnlikt Kjöpebref af den 24 September 1760 och 13 October 1762, äger, och som til ett lika wärde eller Femtyo Riksdahl. blifwit ansedd. Som nu Pigan Hanna Andersdotter å 3ne allmänna Ting den 28 februarii, 11 Junii och 14 October 1778, med thenna sig således förwärfda ägendom lagfarit, samt sedemera therå laga stånd klanderlöst wunnit; då pröfwade jag och Nämden tilfölje af 1 och 18 Cap. Jordab, skäligt, hennes ansökning om Fastebrefs utfärdande å nämnde Ett Fjerdedels Mantal uti Skatte Hemmanet Slamby, bewilja, hwilket henne således tilägnas, at för sig och Arfwingar, äga bruka och behålla uti Hus, Jord, Åker och Äng, Skog och Mark, Fiske och Fiskewatten, Qwarn och Qwarnställe, Torp och Torpställe, intet undantagandes, af alt hwad thertil nu lyder och ligger, eller hädanefter lagligen tilwinnas kan. Thesse gode män sutto med mig i Rätten och äro härtil faste wittnen, neml.

                   Jon Mattsson i Salmered,

                   Hans Hansson i Ugglum,

                   Anders Jonsson i Kallebäck,

                   Pehr Olsson i Buarås,

                   Sven Helgesson i Snåkered,

                   Carl Ericsson i Härryda,

                   Lars Olsson i Krogslätt,

                   Samuel Fallerstedt i Bärtered,

                   Bengt Andersson i Rya och

                   Sven Wetterström i Kallebäck

 Til yttermera wisso, hafver jag thetta med egen hand underskrifwit och med mitt samt Häradets Sigills undersättjande bekräftadt. År och dag, som förut står.

           På Säfwedals Härads Ting Rätts wägnar.

                         Carl Gust. Brusewitz