År 1808 den 1. December

 blef i följe af wederbörlig anmodan laga Bouptekning förrättad efter Afledna hustru Hanna Andersdotter i Slamby, som afled den 6te sistledne Junii, och efterlämnat Enkemannen Olof Larsson samt Myndiga Sönerne Ambrosius och Lars jemte omyndige döttrarne Britta och Johanna för hwilka war tilstädes. Dannemannen Carl Jönsson i Skalmered tillikamed de omyndiges Fader. Sedan desse hunnit sammanträda upgafo qwarlåtenskapen af Enkemannen i ordning som följer:

 

 

Banco

 

 

 

Rd.

s.

r.

FASTIGHET.

 

 

 

 

 

 

 3/8 dels mantal efter helt hemman räknadt, eller hälften uti 3/4 dels Kronoskatte hemmanet Slamby, som Afledna hustrun dels ärft efter sina Föräldrar och dels inlöst af hennes medarfwingar, enligt kjöpeafhandlingar af den 26 Februarii och 10 Junii 1778, hwarmed wederbörligen är Lagfarit samt genom Wällofl: Tingsrättens Fastebref under den 26 October 1779  och 26 Februarii 1780 den Afledna tilägnadt; sålunda uptages detta hemman nu till wärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 200:

 

 

SILFWER.

 

 

 

 

 

4 Stl: matskjedar a 1 rd 16 s

 

 

5:

16

 

TENN.

 

 

 

 

 

1 gammalt drickestop

 

8

 

 

 

1 liten ljusestake

 

4

 

 

 

2 Stl: tallrikar

 

6

 

 

 

 

 

 

18

 

 

KOPPAR.

 

 

 

 

 

1 kjettel - 18 mkr a 8 s

3:

 

 

 

 

1 Dito - 24 mkr a dito

4:

 

 

 

 

1 Dito - 10 mkr a do

1:

32

 

 

 

1 större Thekjettel

 

12

 

 

 

1 Dito mindre

 

16

 

 

 

1 liten Caffekanna

 

16

 

 

 

1 gammal kopparpanna

 

6

 

 

 

1 Trägårdskanna

 

32

 

 

 

 

 

 

10:

18

 

MALM och MESSING.

 

 

 

 

 

1 Mortel med stöt

 

8

 

 

 

1 Ljudplåt

 

4

 

 

 

JERN och STåL SAKER.

 

 

 

12

 

4 Stl: Tälgyxor a 8 s

 

32

 

 

 

2 Stl: Bohlyxor a 12 s

 

24

 

 

 

1 gammal jerngryta

 

16

 

 

 

1 mindre dito, bättre

 

24

 

 

 

1 lödlänk

 

12

 

 

 

1 jernstång

 

16

 

 

 

1 Eldgaffel

 

2

 

 

 

2 Stl: gamla spadar

 

2

 

 

 

1 Löfhack

 

3

 

 

 

2 Stl: Brandjern a 6 s

 

12

 

 

 

3 Stl: gamla hackor a 1 s

 

3

 

 

 

4 Stl: Liar a 2 s

 

8

 

 

 

6 Stl: gamla skjäror a 2 s

 

12

 

 

 

2 Stl: gamla nafrar

 

1

 

 

 

2 Stl: gl: bohr med skaft

 

2

 

 

 

hammar xxx tång

 

4

 

 

 

Tunnebindare redskaper

 

1:

 

 

 

2 Stl: Sågar a 2 s

 

4

 

 

 

 

 

 

4:

33

 

HUSGERÅD.

 

 

 

 

 

1 Wägguhr som slår och wisar timmar med fontral

2:

 

 

 

 

2 Stl: omålade slagbord a 12 s

 

24

 

 

 

1 Omålat hörnebord

 

12

 

 

 

1 gammalt brunmålat Thebord

 

2

 

 

 

4 stl: stolar

 

2

 

 

 

1 större Ekekista med lås och gång

1:

 

 

 

 

1 Dito mindre

 

32

 

 

 

1 Dito af gran med gång

 

12

 

 

 

1 Dito af Dito, med lås och gång brunmålad

1:

 

 

 

 

1 Dito af ek med dito

1:

 

 

 

 

1 xxx: dito af gran utan lås

 

4

 

 

 

3 Stl: gamla kar a 4 s

 

12

 

 

 

3 Stl: gamla Sär a 6 s

 

18

 

 

 

2 Stl: Slamtunnor a 2 s

 

4

 

 

 

3 Stl: gamla Baketråg

 

6

 

 

 

3 Stl: loftsSängar a 12 s

 

36

 

 

 

2 Stl: gamla soffor a 8 s

 

16

 

 

 

1 Hemqwarn

 

24

 

 

 

1 Bord med stakar

 

4

 

 

 

1 Matskåp

 

16

 

 

 

1 Slagbänk

 

8

 

 

 

2 Stl: gamla (Spinneråckar)

 

8

 

 

 

2 Stl: Härfweträd

 

2

 

 

 

1 Rund halfskäppa

 

4

 

 

 

1 Lin och 1 grofhäckla

 

6

 

 

 

1 Par skrubbor

 

4

 

 

 

2 Par Karder a 3 s

 

6

 

 

 

1 gammal wäfstol med tilbehör

1:

 

 

 

 

4 Stl: Silingsbonkar

 

4

 

 

 

1 Tjerna

 

4

 

 

 

4 Stl: fat och 1 kruka af ler

 

6

 

 

 

1 Betsman

 

8

 

 

 

1 gammal Spegel

 

2

 

 

 

2 Stl: Spännen med ok

 

5

 

 

 

2 Stl: Böttor

 

4

 

 

 

SÄNG och LINKLÄDER.

 

 

12:

7

 

1 Bollster med småblårandigt wahr och fjeder wäger 45 mkr a 8 s

7:

24

 

 

 

1 Dito med bredblårandigt wahr wäger 35 mkr a 8 s

5:

40

 

 

 

1 Fjederputa med gulrandigt wahr wäger 10 mkr a 8 s

1:

32

 

 

 

1 Dito med grårandigt wahr 5 mkr a 6 s

 

30

 

 

 

1 Dito gammal wäger 10 mkr a 6 s

1:

12

 

 

 

1 Dito liten 3 mkr a 8 s

 

24

 

 

 

1 Bänkedyna med rosigt wahr och skinfoder

1:

 

 

 

 

2 Stl: lika Hyende a 16 s

 

32

 

 

 

1 Bättre Rödja

1:

 

 

 

 

1 Dito sämre

 

24

 

 

 

2 Stl: Hårtäcken a 12 s

 

24

 

 

 

2 Stl: Lårfts Lakan a 32 s

1:

16

 

 

 

2 Stl: Dito af Blaggarn a 24 s

1:

 

 

 

 

1 Bordduk af dräll

 

32

 

 

 

2 Stl: Örnegottswahr a 6 s

 

12

 

 

 

 

 

 

24:

14

 

DEN AFLEDNAS GÅNGKLÄDER.

 

 

 

 

 

Hafwa döttrarna sig emellan fördelat med

 Myndige Sönernes begifwande

 

 

 

 

 

ÅKER och GÅRDS REDSKAP.

 

 

 

 

 

1 Stadskärra med beslagna hjul

2:

 

 

 

 

1 Trädgårdskärra med gamla hjul

1:

 

 

 

 

1 Oxekärra med bollthjul

 

16

 

 

 

1 gammal hökärra utan hjul

 

8

 

 

 

2 Stl: gamla Gödselkärror a 16 s

 

32

 

 

 

1 Åkesläde

1:

16

 

 

 

1 Reckslagen wedsläde

1:

 

 

 

 

1 Dito abeslagen

 

16

 

 

 

1 krok med biht

 

24

 

 

 

1 Sparf med jerntinnar

 

32

 

 

 

1 Ok med länk

 

16

 

 

 

2 Stl: Bogselar a 16 s

 

32

 

 

 

1 Sadel med brysta

 

12

 

 

 

1 Ridsadel med betsel

1:

 

 

 

 

1 Fruntimmers sadel

1:

 

 

 

 

1 Hämtesåll

 

4

 

 

 

 

 

 

11:

16

 

BOSKAP.

 

 

 

 

 

1 Spe Grimmen 9 år

6:

 

 

 

 

1 Dito Hjellmen 6 år

5:

 

 

 

 

1 Ko stora Hjellma 13 år

6:

 

 

 

 

1 Dito Lilla dito 7 år

6:

 

 

 

 

1 Dito Kygga 6 år

6:

 

 

 

 

1 Qwiga Kålla 3 år

3:

16

 

 

 

1 Liten Tjurkalf

 

24

 

 

 

 

 

 

32:

40

 

HÄSTAR.

 

 

 

 

 

1 Brun häst 12 år

 

 

10:

 

 

FÅR.

 

 

 

 

 

9 Stl: Får a 32 s

 

 

6:

 

 

UTSÄDET.

 

 

 

 

 

1 Tunna korn

4:

24

 

 

 

1 1/2 dito Hafra

4:

24

 

 

 

2 Tunnor Linfrö

 

16

 

 

 

 

 

 

9:

16

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARII SUMMA

 

 

326:

46

 

 

 

 

 

 

 

Afgår

 

 

 

 

 

Efterföljade Skulder och utgifter:

 

 

 

 

 

Drängen Olof Nilsson i Stjernås

 

 

 

 

 

 Capital

31:

 

 

 

 

 3 års Ränta

5:

 

 

 

 

 

 

 

36:

 

 

Jöns Carlsson i Skallmered fodrar såsom låntagne till afledna hustruns Begrafning

11:

 

 

 

 

Sxrgs

47:

 

 

 

 

 

 

 

31:

16

 

De fattigas andel

 

20

 

 

 

Stämplat papper och Renskrifnings arfvode

 

24

 

 

 

Nämdemans arfvode

 

24

 

 

 

Upteknings arfvodet

3:

8

 

 

 

 

 

 

35:

44

 

BEHÅLLEN SUMMA

 

 

291:

2

 

Sålunda wara upteknadt och wärderat intyga:

  A Fullström J Lommanden

 Anders Nilsson i Backa

  Att all qwarlåtenskapen är redeligen upgifwen och intet wetterligen undandölgt, betygar under Edelig förpliktelse.

  Olof Larsson i Slamby

 Enkeman

  Närwarande Myndige Söner, underskrifwa:

  Ambrosius Olofsson i Slamby

 Lars Olofsson i Eskilsby

  För omyndige döttrarne närwarande såsom god man, undertecknar:

  Tore Jönsson i Skallmered

  De fattiges andel är betalt med 20 s Bco qvitteras

  Anders Nilsson i Backa Xxåckax

  År 1809 den 14de mars, vid Säfvedahls Härads Laga winterting i Landvetter, är denna Boupteckning för Härads Rätten upwist, och en afskrift deraf tillika ingifwer, som bland Rättens handlingar förwaras.

  På Härads Rättens wägnar

 Efter förordnande

  X Eggertz