No 99         1/2 SCH               Bts MED 30. P.C.T       16 Februari 1791

Utdrag af domstolen, hållen wid Säfwedals Härads laga winter Ting, den 16de Februarii 1791.

 No 99.

 I anseende til åboerenes i Slamby Olof Larsson och Andreas Pehrssons förde klagan öfwer åwärkan på deras inhägnade löfskog af Björk och ahl m.m. å gärdesgårdar, hagar och lyckor och gjorde ansökning om förbud deremot, finner Härads Rätten skäligt, at, utom den plikt och ansvar Lag stadgar, utsätta et wite af Twå D‑Specie för den som i någon måtto åwärkar Slamby åboers gärdes skog, gärdesgårdar, hagar och lyckor, eller der någon wåldsamhet utöfwar, eller skada tillskyndar, hwilken sednare, i sådant fall, äfwen bör ärsättas, hwarom til efterrättelse från Predikostolen i Landvetters Kyrka bör kundgjöras.

 År och dag, som förut.

På Härads Rättens wägnar.

 Carl Gust. Brusewitz

  

Publicerad i Landvetters Kyrka d. 27. Febr. 1791

Dito d. 26. May 1793 af Joh. Rhengren

                                                            Nadass Predikant.