Afskrift

 Underteknade åboar och ägare af Skatte Hemmanen Slamby och Bårhult uti detta Härad och Landvetters Socken belägna, uplåta härigenom till drengen Olof Olofsson från Tahult Wästergården och dess tilkommande Hustru Maria Jansdotter samt barn och efterkommande af vår efter behörig utsyning och Wellofl. Härads Rättens den 13 Junii 1771. samt den 27 october 1779. gifna uplåtelse och tilstånds utslag, våre Hemman till understöd och styrcko från allmännings märcken inhägnade Intaga å södra sidan intill Stigebergs Liden belägen, och thet under följande vilkor och betingningar. Neml.

 1mo Skillnaden från thet öfriga af Intagan, tager sin begynnelse ved Stora berget Synnan om Landsvägen och går i Stora Stenen ved östra sidan af sistnemde berg, therifrån till västra ändan af thet Stensatta vägestycket uti Stigebergs Liden.

 2do I anseende till Olof Olofssons nu i börggan efter tilträdet, som genast kommer att skje, för inhägnaden och upodlingarna användande arbete och penninge utgifter, så skall han under sin Lifstid vara befriad från all skatt och annat besvär till oss Jordägare; men efter hans dödeliga aflidande, skall dess änka och efter Kommander årligen till jordägarne betala uti skatt och grundlaga En Riksdaler Specie, af hvilken den ena helften eller 24 Shillingar tilkommer ägarne af Bårhult och then andra helften ägarna af Slamby, såsom begge förmedlade Hemman ifrån 1mtl. til nu varande s. mantal och således berättigade af thenna Ränta till halft hwarthera.

 3io Hvad nu alla bögnader och hägnaden beträffar, så kommer alt sådant, att upföras och i ståndsättjas utaf Olof Olofsson med egna penningar samt therefter årligen underhållas; och således honom med efter kommander tilhörigt att efter egit behag disponera, utan jordägarnes ringaste åtalan.

 4o Försäkras Olof Olofsson dess hustru Barn och efterkommander om rolig och orubbad besettning af denna innom sina skjljemärcken utstakade och beskrefna Plats, så längen the sig upföra anständigt troget och väl så emot Jordägare, som alla öfriga Grannar och vägfarande, samt tillika tilser thet, wåre kreatur, som hafva sin klöfgång i den marcken icke af dem sjelfva eller någon annan blifver slagna eller ofredade; men så snart något af hvad anfördt är förspörjes, så varder detta Contract till alla sina delar häfvit och till intet förklarat samt Inne hafvarne häraf förplecktade, att efter 1/2 års upsägelse genast med sina hägnader från platsen afflötta.

 Med föregående Contract förklara vi oss Olof Olofsson och Maija Jonsdotter, till oryggelig efterlefnad uti alt förnögda och samtyckande. Hwilket alt till Wellofl. Härads Rättens ytterligare stadfästelse med våra namns underskrifter bestyrkes, som skjedde uti nedanskrefne Gode mäns öfvervaro på Landvetter den 26 october 1784.

           Lars Börjesson i Bårhult           Anders Abrahamson i Slamby

          Nils Jonsson i Bårhult               Andreas Larsson i Slamby

          Olof Olofsson       Maria Jonsdotter

           Till vittne

          I. Lundborg NL. Nyman.

 År 1784 den 29 October vid Säfvedals Härads Laga Höste Ting på Landvetter blef föregående Contract hos Härads Rätten uppvist, uppläst och ord ifrån ord i domboken infört; Och som Härads Rätten thervid ej hade att påminna, så blef thet till the afhandlandes efterrättelse lemnat. ut Supra

          På Härads Rättens Vägnar.

                    Carl Gust. Brusewitz.

 Enligheten med original Contractet bevittna.

                   I. Lundborg.          Olof Fullström